*  *  *

 

22 december – 19 januari

 

 

Såhär säger Bonde-Praktikan från 1875 års upplaga om Stenbocken:

 

”Stenbockens barn är fött talande, hafwer ett trindt anlete, hans färg är röd, och han får ett ärr på sitt bröst, han brukar många ord, talar mycket med sig sjelf, han lofwar mycket och håller dock litet, han far med lögn, han berömmer sig gerna, och det är dock intet wärdt, dermed bedrager han många qwinnfolk, dock blifwer han ock litet gudfruktig. Getabocken är hans lifshus. Uti Wattumannen hafwer han lycka att köpa och sälja, han sköter intet om, om han winner det med rätt eller orätt. Hans bröder äro bättre och frommare än han, han skall förfölja sina föräldrar. Uti Twillingarne blifwer han sjuk i sina ögon, på tungan och lefren, och när han får en hustru, det skall wara en enka. Uti Wigten hafwer han lycka uti all ting. Uti Skorpion hafwer han den bästa lyckan. Uti Skytten lider han nöd och ångest. Om han blifwer 23 år gammal, då kommer han till 40 år.”

 

*  *  *

 

 

Om man läser ovanstående citat så verkar det inte vara nådigt att vara en Stenbock... Bonde-Praktikan säger dock:

 

*  *  *

 

”Och Solen löper i Stenbocken, och är deruti ifrån den 13 December, intill den 10 Januari.”

 

*  *  *

 

Kanske bör jag hellre räkna mig som Vattuman då jag är född den 19 januari…

 

*  *  *

 

Om Vattumannen säger Bonde-Praktikan följande:

”Ett barn, som födes uti Wattumannen, hafwer goda seder, och är i anseende, och kan wäl tala för sig, är stilla och tiger gerna, hwad som han wet som lönligt är det tiger han med, tror hwad som man säger för honom, och är frimodig, lättsinnig och godwillig, han far med sanning, hatar lögn och dem, som bruka lögn, han får gerna ett ärr eller tecken på den ena armen, eller på sina naglar. Han blifwer den bästa bland bröder, öfwerlefwer också sina föräldrar. Hans barn blifwa enfaldige, och låta sig wäl tukta, han skall ock förkränka många qwinnfolk.

 

Uti Wattumannen är han glad, lättsinnig och med ett fritt mod. Uti Fisken hafwer han lycka och winning till sjös. Uti Krabban blir han sjuk. Uti Jungfrun är hans dödstid. Uti Wigten hafwer han lycka till att wandra. Uti Skorpionen blifwer han rik. Uti Skytten hafwer han lycka till allt det, som han gör. Uti Getebocken skall han intet begynna, ty det är honom alltsammans olycksaligt. Och om han lefwer 32 år, då blifwer han 60 år gammal.”

 

*  *  *

 

 

Citat ur Bonde-Praktikan, tryckt 1994.

 

*  Upp                                                         * Tillbaka

 

 

Ó Tankehörnan